News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 มิถุนายน 2562

ประเทศไทยจะมีฝนตกน้อยลง แต่บางพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้...