News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้องช่วยตรวจสอบรุกที่ป่าชายเลน จ.ตรัง

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชาวบ้านจังหวัดตรัง ส่งข้อมูลร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน