News

Green Report : ถกปัญหาเมืองใหญ่ขยายตัว

ข้อกังวลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง "เมือง" ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซึ่งภายในปี 2573 จะมีแนวโน้มจำนวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านคน เช่นเดียวกับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการเติบโตของเมืองอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีแผนในการปรับตัวและรับมือ โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

นักวิชาการ ระบุเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้มีการวางผังเมืองที่ดีพอที่จะรองรับการเติบโตและขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เช่น เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาน้ำท่วมขัง และการลดลงของพื้นที่สีเขียว

อย่าง "กรุงเทพมหานคร" ที่ปัจจุบันประสบปัญหามลพิษ ฝุ่นควัน เนื่องจากพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก

การขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวน จะส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น หากไม่มีแนวทางรับมือและการปรับตัวที่ดีพอ

ดังนั้นจำเป็นต้องวางแผนเชิงรุกเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น ต้องใช้การคาดการณ์และพัฒนาแนวทางการรับมือ เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วม

สำคัญที่นักวิชาการ ย้ำว่าการเติบโตของเมืองควรจะไปควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่จะนำไปเป็นแนวทางปรับตัวของเมืองจะนำไปใช้ที่จังหวัดขอนแก่น ต่อไปด้วย

Facebook : Ch7HD Social Care