News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 มิถุนายน 2561

วันนี้ทั่วทั้งประเทศยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะทางภาคใต้ จากการคาดการณ์ฝนตกเฉลี่ย 30-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่...