News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มิถุนายน 2562

วันนี้ยังคงมีฝนทั่วไทย เช่น ภาคเหนือ จะมีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคอีสาน ภาคกลาง จะมีฝน 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ จะมีฝน 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่...