News

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันแรก

เวลา 16.20 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันแรก ในการนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 คน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,821 คน และพระราชทานโล่แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 7 คน 

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่า "การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความเจริญยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ บัณฑิตทั้งหลายจึงควรได้ร่วมมือร่วมความคิดกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด