News

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เป็นวันสุดท้าย

เวลา 16.13 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,903 คน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทนสู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยที่ต่อยอดองค์ความรู้จนเกิดเป็นรูปธรรมทำให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำไปช่วยเหลือพัฒนาภาคการเกษตรของไทยได้อย่างแท้จริง

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทย ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติ ให้ประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตามนัยที่กล่าว เพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมือง"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด