News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้  10 มิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้ 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่