News

วันเปลือยกายขี่จักรยานโลกในแคนาดา

ชาวเมืองโทรอนโต ของแคนาดาทั้งหญิงและชาย เข้าร่วมกิจกรรมวันเปลือยกายขี่จักรยานโลก ในเขตใจกลางเมืองเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ และการใช้พลังงานสิ้นเปลืองหมดไป อย่างเช่น น้ำมัน

ทั้งนี้กิจกรรมการเปลือยกายขี่จักรยานโลก ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 โดยเมืองใหญ่และเมืองสำคัญทั่วโลก พากันเข้าร่วมกิจกรรมการเปลือยกายนี้เพื่อหวังให้โลกหันมาร่วมมือกัน และปกป้องสิ่งแวดล้อม