พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายมาร์เซลู เรแบลู ดือ โซซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นโปรตุเกส พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส วันชาติโปรตุเกส