News

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี

เวลา 17.49 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างส่วนของโครงสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าเยี่ยมชมได้ในเดือนมิถุนายน 2563

สำหรับลานประทักษิณ เป็นที่ตั้งของอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยมีแกนของอาคารสัมพันธ์กับจิตกาธานหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งแบ่งความคืบหน้าออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านงานก่อสร้างส่วนของพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ มีความก้าวหน้าร้อยละ 52, กลุ่มที่ 2 ด้านการตกแต่ง พระเจดีย์และพระวิหาร ตกแต่งด้วยหินอ่อนไวท์ คาราร่า หลังคาพระวิหารเป็นหลังคาทองแดง ส่วนห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นพระเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด ประกอบซุ้มพระ 4 ทิศ ส่วนชั้นฐานพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ 8 ทิศ, กลุ่มที่ 3 ด้านงานศิลปกรรมไทย เป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบศิลปะล้านช้าง ส่วนองค์ระฆังที่ใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในประกอบด้วยภาพเขียนสีลวดลายดอกมณฑารพ และเทวดาชุมนุม, กลุ่มที่ 4 งานพระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย และงานหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ประดิษฐานหน้าพระประธานบนฐานชุกชีหินอ่อน, กลุ่มที่ 5 ด้านการออกแบบนิทรรศการ แบ่งเป็น 6 ห้อง ตามแนวความคิดหลัก "เดินตามครู ดูตามธรรม" และกลุ่มที่ 6 ด้านงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค โดยบริเวณลานประทักษิณปลูกต้นลีลาวดี ฐานของลานประทักษิณ ปลูกต้นกระดุมทอง และบริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เพื่อความร่มรื่น และใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรม

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทยแบบศิลปะล้านช้าง ตั้งอยู่บริเวณวัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะที่เป็น "ถูปารหบุคคล" หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด