News

องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 15 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 15 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
              
ในการนี้ ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่หน้าโกศศพ ชาวพนักงานประโคมแตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร ให้ศีล และแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมของสุตบุรุษ จบ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา แล้วประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล อนุโมทนา ถวายอดิเรก
              
ในตอนค่ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบก หรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน และอีกหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จากนั้น ได้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามอินโดจีน และสงครามโลก ครั้งที่ 2 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ เป็นประธานองคมนตรี นอกจากนี้ ในรัชกาลปัจจุบัน ยังเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี