News

คอลัมน์หมายเลข 7 : สนธิกำลังทวงคืนป่าชายเลน จ.ตรัง ตอนที่ 2

หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจสอบกรณี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตให้เอกชนออกค่าใช้จ่ายเอง กว่า 14 ล้านบาท ขยายถนนสายช่องราโพธิ์-ทุ่งขี้เหล็ก-ถนนต้นม่วง เพื่อรองรับท่าเทียบเรือเอกชนที่กำลังก่อสร้าง ระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร จากกว้าง 6 เมตรเป็น 15 เมตร ถนนบางช่วงจึงรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจพบ

ผลจากการตรวจสอบดังกล่าว จึงมีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อทวงคืนป่าชายเลนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายถนน และท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะการได้มาที่ดินแปลงนี้กว่า 71 ไร่ ที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนได้มาโดยชอบหรือไม่ โดยใช้อำนาจตามคำสั่ง คสช. เข้าตรวจสอบการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เบื้องต้นพบว่า ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างนอกพื้นที่ได้ ตามผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนที่แล้ว ให้ความเห็นชอบวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งที่เอกชนรายนี้พึ่งได้สิทธิครอบครองที่ดินวันที่ 23 มีนาคม 2560

เอกชนรายนี้ได้รับอนุญาต ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ำลำน้ำได้ แต่กลับก่อสร้างในที่ดินตนเอง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส. ๓ ก. ส่วนจะมีขนาดเกินที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบยังพบทางสาธารณะในที่ดินแปลงนี้ ซึ่งชาวบ้านเคยใช้สัญจรไปมา

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7