News

กระทรวงพาณิชย์แจงการบังคับใช้กฎหมายประมง

กรณี สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประมง หรือ IUU ที่ทำให้ชาวประมงไทย ได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตที่มีขั้นตอนยุ่งยาก รวมถึงเรียกร้องให้จำกัดจำนวนโควตาสินค้าอาหารทะเลที่เข้ามาจำหน่ายในไทยนั้น

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้แจงว่าเบื้องต้น กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายประมง ส่วนการจำหน่ายอาหารทะเลนั้น เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ผูกพันสินค้าประมงภายใต้องค์การการค้าโลกหรือ WTO จึงไม่สามารถจำกัดปริมาณการนำเข้าได้ ดังนั้นการห้าม หรือกำหนดมาตรการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตาม พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 จะต้องมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการสาธารณสุข และต้องพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบรอบด้าน ซึ่งหากประเทศไทยห้ามนำเข้าสินค้าประมงเฉพาะจากบางประเทศ เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน จะถือเป็นการเลือกปฏิบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง