News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 มิถุนายน 2562

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ กลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคใต้ ฝนตกเฉลี่ย 40-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่...