News

สกลนครป่วยไข้เลือดออกแล้ว 177 ราย

หลังจากที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกลงมา ส่งผลให้พื้นที่มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครพบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 177  ราย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้เสียชีวิต  ทางเทศบาลนครสกลนครจึงได้มีมาตรการป้องกันไข้เลือดออก ควบคุมยุงลายโดยการรณรงค์ให้ความรู้ แจกทรายอะเบท และพ่นควันกำจัดยุงลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยมี  เทศบาลเมืองสกลนคร ผู้นำชุมชน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ พี่น้องประชาชน ทุกหลังคาเรือนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งใน และรอบบริเวณที่พักอาศัย รวมทั้งสถานที่ราชการทุกแห่งเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป
     
นางสาวพูนทรัพย์ โน้ตสุภา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร กล่าวว่า ทางเทศบาลนครสกลนครมีแผนที่จะควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้จัดทำแผนพ่นชุมชนช่วงก่อนการระบาด โดยชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนครมีทั้งหมด 43 ชุมชน ได้ดำเนินการตั้งแต่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึง 17 มิถุนายน 2562 ในกรณีที่การแจ้งการเกิดไข้เลือดออกก็จะดำเนินการควบคุม ด้านโรงเรียนเริ่มมีการระบาด ทางเทศบาลนครสกลนครก็ได้ลงไปป้องกันตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้ว ทางเทศบาลนครสกลนครจะเริ่มแจกทรายอะเบทและพ่นควันกำจัดยุงลาย เมื่อเริ่มฝนตกลงน้ำมีน้ำขัง เจ้าหน้าที่ก็จะออกไปพ่นหมอกควันทำลายยุงลาย ตามสถานที่มีน้ำขัง ในเวลา 05.00 – 05.30 น. โดยในปีนี้จะให้บริการเข้มข้นขึ้น คือ จะพ่นเมื่อได้รับแจ้งเข้ามา ระบุว่าผู้ป่วยพักอยู่บริเวณไหน เมื่อผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ก็จะพ่นซ้ำอีก