News

กรมประมง แจง การบังคับใช้กฎหมาย IUU

กรณี สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายประมง โดยระบุว่า กฎหมายดังกล่าวทำให้ขั้นตอนการแจ้งสินค้าสัตว์น้ำเข้า-ออก ค่อนข้างยุ่งยาก และยังมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังติดใบเหลืองใบแดงจากปัญหาการทำประมง IUU ทำให้เกิดการแย่งตลาดภายในประเทศ นั้น

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงว่า การบังคับใช้กฎหมายประมง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิรูปการประมง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคการประมงของไทย ซึ่งทุกกระบวนการต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจได้ว่า สินค้าเหล่านั้นมีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง โดยกรมประมงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ส่วนการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น เป็นไปภายใต้กรอบการค้าเสรี โดยไทยมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพียง 9,000 ตันต่อปี หรือ 0.6% ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งกรมประมง ก็ได้มีมาตรการที่เข้มงวด ในการควบคุมการนำเข้าเช่นเดียวกับ มาตรการที่ไทยใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำในประเทศ และมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย ด้วยการสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำที่นำเข้า ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง