News

ทีดีอาร์ไอ เผยคนกรุงจ่ายค่ารถไฟฟ้าแพง เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ

ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า คนไทยต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ รัฐบาลควรทบทวนหาแนวทางควบคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ถูกลง

ผลจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ พบว่า ค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเมือง เฉลี่ยขั้นต่ำเที่ยวละ 28.30 บาท ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานขั้นต่ำเฉลี่ยวันละ 300 บาท หรือชั่วโมงละ 37.50 บาท จึงแพงเกินกว่ากำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นกลุ่มคนรายได้ปานกลางและสูง โดยคนกรุงมีค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 1,000-1,200 บาท หรือปีละกว่า 12,000 บาท

นอกจากนี้ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ และไทยมีส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารรถไฟฟ้ากับรถเมล์สูงที่สุด เมื่อคิดค่าโดยสารของไทยเฉลี่ยต่อกิโลเมตรเกือบ 15 บาท โดยระบบรถไฟฟ้าไทยมีต้นทุนสูง และจำนวนผู้โดยสารยังน้อย สามารถลดต้นทุนได้ ด้วยการสนับสนุนให้คนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางต้องเร่งเข้ามาแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีอัตราสูงมาก เมื่อเทียบกับค่าแรงงานขั้นต่ำในปัจจุบัน ซึ่งทำให้คนจนไม่ได้ใช้รถไฟฟ้า รัฐบาลต้องกลับมาทบทวนให้ความสำคัญเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ทีดีอาร์ไอ ได้เสนอให้รัฐบาลศึกษาการควบคุมค่าโดยสารของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้า หรือการใช้ระบบตั๋วร่วม เพื่อลดค่าขนส่งสาธารณะ ทำให้มีค่าโดยสารถูกกว่าประเทศไทย