พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายโรดรีโก อาร์. ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น วันเอกราชฟิลิปปินส์ พระราชสาส์นวันเอกราชฟิลิปปินส์