พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ฯพณฯ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก

ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธรัฐรัสเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระราชสาส์นวันชาติรัสเซีย วันชาติรัสเซีย