News

สมอ.ประกาศต่อต้านรับสินบน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน หรือ ISO 37001 ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาการติดสินบน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการให้และรับสินบน

โดยมาตรฐาน ISO 37001 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่ง สมอ.คาดหวังให้หน่วยงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ จะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลง สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

สำหรับองค์กรที่นำมาตรฐาน ISO 37001 ไปใช้ จะต้องประกาศนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน มีการควบคุม และการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งประเมินความเสี่ยง เฝ้าติดตาม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตติดสินบนจากกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) ได้กำหนดมาตรฐาน ISO 37001 ขึ้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชัน ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของโลก ที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง