News

กรมประมงชี้แจงการบังคับใช้กฎหมาย IUU

กรณี สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายประมง ทำให้ขั้นตอนการแจ้งสินค้าสัตว์น้ำเข้า-ออก ยุ่งยาก และยังมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังติดใบเหลืองใบแดงจากปัญหาการทำประมง IUU จนทำให้เกิดการแย่งตลาดภายในประเทศ นั้น

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงว่า การบังคับใช้กฎหมายประมง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิรูปการประมง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคการประมงของไทย ซึ่งทุกกระบวนการต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อปลายทางมั่นใจได้ว่า สินค้าเหล่านั้นมีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ส่วนการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น เป็นไปภายใต้กรอบการค้าเสรี ซึ่งไทยนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพียง 9,000ตันต่อปี หรือ 0.6% ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งกรมประมงก็ได้มีมาตรการที่เข้มงวด ในการควบคุมการนำเข้าเช่นเดียวกับ มาตรการที่ไทยใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง