News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียนประปาบาดาล 26 ล้านบาทใช้ไม่คุ้ม ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่หมู่ 2, 3, 4 และ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชน

สมาชิก อบต.บึงกาสาม หมู่ 3 ยอมรับ โครงการประปาบาดาลในพื้นที่มีปัญหาใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจริง เพราะเครื่องสูบน้ำที่จัดซื้อมามีกำลังสูงเกินไม่เหมาะกับสภาพการใช้งาน

อบต.บึงกาสามได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 สัญญาคือ โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 1-5 วงเงินกว่า 14.6 ล้านบาท อีกโครงการในพื้นที่หมู่ 6-9 วงเงินกว่า 11.7 ล้านบาท มีผู้รับจ้างรายเดียวกัน ก่อสร้างเสร็จต้นปี 2560 แต่ปรากฏว่า มีปัญหาเรื่องสูบน้ำถึง 4 หมู่บ้าน ขณะที่นายก อบต.บึงกาสาม แก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้

หลังหมดสัญญารับประกันคุณภาพงาน 2 ปี นายก อบต.บึงกาสาม จึงใช้งบประมาณของ อบต.เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใน 4 หมู่บ้านที่ติดตั้งแล้วแต่ยังพบปัญหา นายพิศิษฐ์ตั้งข้อสังเกตการบริหารโครงการนี้