News

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จี้รัฐบาลใหม่ทำงานอย่างโปร่งใส เน้นปราบโกง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เรียกร้องรัฐบาลใหม่ทำงานอย่างโปร่งใส เน้นปราบโกง พร้อมขอให้ทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบ

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เปิดเผยว่า ก่อนที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายพัฒนาประเทศ องค์การต่อต้านคอร์รัปชันได้รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน และทบทวนงานที่ภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนตลอดมากำหนดเป็น 6 ข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ ให้รับเป็นนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสร้างระบบธรรมาภิบาล ได้แก่ การรับฟังเสียงประชาชน และเปิดให้มีส่วนร่วม, การสร้างระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ประชาชนเข้าถึงง่าย, การกำกับดูแลคนในพรรคร่วมรัฐบาลไม่ให้ทุจริต, สนับสนุนให้องค์กรตรวจสอบทำงานอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง, การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

โดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลให้เกิดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐอย่างตรงไปตรงมา

ทั้งนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไม่ได้คาดหวังให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยในระดับสากล หรือ ค่า CPI ดีขึ้น เพราะมีการนำระดับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศ และการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องมาคำนวณด้วย ซึ่งส่วนนี้ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบ
 
ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเข้ามาทำงานตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ถ้าไม่มีก็ควรมีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ เพื่อให้การผลักดันนโยบายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการเดิมของรัฐบาล คสช. โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์