News

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก 2 แห่งในเขตดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก 2 แห่งในเขตดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง