ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14-26 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14-26 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
             
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงร่วมประชุมหารือและทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน
              
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 00.55 น. หรือคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 911 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทปราการ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

Tag : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สหราชอาณาจักร เสด็จอังกฤษ ประกาศสำนักพระราชวัง