News

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดกระบี่

เวลา 18.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด จิตอาสา และเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ จัดกิจกรรมสร้างสุข เช่น งานเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู มหัศจรรย์หลอดพลาสติก ขนมวุ้นแฟนซี น้ำสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร รวมทั้งประดิษฐ์ของที่ระลึกเรือหัวโทง ซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมใช้ทางฝั่งทะเลอันดามัน ขึ้นชื่อว่าโต้คลื่นได้ดี ศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษา เช่น เรื่องเพื่อน และบุคลิกภาพ

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน อายุ 6-24 ปี กว่า 116,000 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม 352 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจฯ 24 แห่ง ผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ชมรมชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 และมีชมรมที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 9 ชมรม

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อตนเอง และครอบครัว ทั้งยังพระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สำหรับนำไปปรับใช้ เช่น เรื่องครอบครัว และเพื่อน

แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล โดยมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 599 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด