ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดกระบี่

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 18.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด จิตอาสา และเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ จัดกิจกรรมสร้างสุข เช่น งานเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู มหัศจรรย์หลอดพลาสติก ขนมวุ้นแฟนซี น้ำสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร รวมทั้งประดิษฐ์ของที่ระลึกเรือหัวโทง ซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมใช้ทางฝั่งทะเลอันดามัน ขึ้นชื่อว่าโต้คลื่นได้ดี ศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษา เช่น เรื่องเพื่อน และบุคลิกภาพ

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน อายุ 6-24 ปี กว่า 116,000 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม 352 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจฯ 24 แห่ง ผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ชมรมชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 และมีชมรมที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 จำนวน 9 ชมรม

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อตนเอง และครอบครัว ทั้งยังพระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สำหรับนำไปปรับใช้ เช่น เรื่องครอบครัว และเพื่อน

แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล โดยมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 599 คน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน กระบี่