News

วิจัยกัญชาสายพันธุ์ไทย รักษาโรค

ความร่วมมือกันระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การเภสัชกรรม ในการวิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อนำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทย

ที่จะนำไปสู่การปลูก และวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงปลูกภายในเดือนนี้ นำร่องปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย พันธุ์หางกระรอก ให้ได้ปริมาณ 1 ตัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 เดือน แล้วส่งกัญชาสด ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้นำไปผลิตยาจากสภาพอากาศในภาคอีสาน ที่เอื้ออำนวยให้เป็นแหล่งกัญชาดี โดยจะปลูกกัญชาในระบบปิด ในรูปแบบกรีนเฮ้าส์ และใช้พื้นที่กลางแจ้งด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการพัฒนาวิธีเพาะปลูกพันธุ์พืชกัญชาให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อน เพื่อนำไปใช้ ในตำรับยาแผนไทย รวมถึงพัฒนาสายพันธุ์ไทยให้ได้สารสำคัญ นำไปผลิตยาและรักษาให้เหมาะสมกับโรคต่อไป

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จะนำกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีโลหะหนัก ไม่มีพิษ ไม่มีสารอันตรายจากเชื้อรา ไม่มียาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราคุณภาพมาตรฐาน “เมดิคัลเกรด” นำไปใช้ในตำรับยาแพทย์แผนไทย ทั้ง 16 ตำรับ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยให้เหมาะกับโรค

เตรียมนำวัตถุดิบ จากกระบวนการปลูก แปรรูป สกัด เพื่อนำไปใช้วิจัยรักษาพยาบาล รวมทั้งเพิ่มช่องทางพิเศษในการรักษาผู้ป่วยควบคู่การเก็บข้อมูลการวิจัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง