News

ผลิตสื่อการสอนสำหรับคนตาบอด จ.เชียงใหม่

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องและพิการทางสายตา ซึ่งได้แก่ลูกโลกสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น แผนผังคำประพันธ์ เครื่องทำสื่อรูปเรขาคณิตและอักษร โดยใช้ LED สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น สายตาเลือนราง และเครื่องแจ้งสัญลักษณ์อ้างอิง สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยผลงานทั้งหมดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการนำเทคโนโลยีด้านเสียงและการสัมผัสเข้ามาใช้งาน ที่สำคัญยังมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกและเหมาะกับผู้ใช้งานที่ยังเป็นเด็ก

ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือชิ้นงานทั้งหมด สามารถนำไปต่อยอดและดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง