News

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ การจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคา โดย เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท ส่วนผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระรำชบัญญัติสำนักงานสลำกกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง