สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตำรวจเอก สมศักดิ์  แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะเกษตรกรตำบลเฉลียง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง ตำบลทมอ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และในโอกาสนี้ พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย

นายจิรัฎฐา เกตุอุไร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิทรงเครื่องเงินชุบทองคำ พร้อมฐานองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวเนื้ออ่อน และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้าด้วย

พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายอรรถพล เสือคำรณ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ สำหรับติดตั้งให้งานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

- นางลมัยมาลย์ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐาน กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

พลเอกโสภณ สงวนวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 10 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 2561-2562 นำคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "Songs of Love" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะ นำผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ "ดีเด่น" และ "ดี" ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล

เวลา 09.37 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบรรจง เกษมธรรมนันท์ นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปแข่งขัน "เวิร์ล ทรานสแพลนท์ เกมส์" ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2562 ณ เมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำนางสาวนลิน สินธุประมา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาคติชนวิทยา ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเดียวกัน

ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อขอพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ 4

เวลา 14.04 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การดำเนินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท, โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์" โดยจัดอบรมงานช่างศิลป์ไทยให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเขียนภาพลายไทยเบื้องต้น การเขียนหน้าภาพ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี, การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562, การดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ, การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ณ เรือนไทยทั้ง 2 หลัง, การบูรณะวัดอัมพวันเจติยาราม และการจัดสร้างสวนประติมากรรมตัวละครในบทพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมด้วย

เวลา 18.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 3 วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สิริอายุ 91 ปี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2471 เป็นบุตรของนายไพบูลย์ และนางบุญช่วย พงศะบุตร จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเดินทางไปศึกษาต่อสาขาภูมิศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ประเทศไทย เป็นผู้บุกเบิกการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา โดยแต่งและเรียบเรียงตำรา และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ในการริเริ่มโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวิลาสวงศ์ พงศะบุตร มีบุตร-ธิดา 2 คน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ