News

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์

ที่อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชน ทั้งยังเป็นการจัดระบบการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักระบบสหกรณ์รักสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีโรงเรียนบ้านหุบกะพง และโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยเป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ฯ อื่น ๆ ซึ่งครั้งนี้มีเป้าหมายนำนักเรียนจากโรงเรียน 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              
ในตอนบ่าย ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำดอนขุนห้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เมื่อปี 2519 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 2 พื้นที่ คือ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด