กรมบัญชีกลางแจงเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามปกติ

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 00:49 น.

Views

กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงกรณีที่มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และมีการส่งต่อข้อความทางไลน์กันว่า สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเล่าเรียนบุตรเทอมละ 30,000 บาท ก็เบิกได้ 30,000 บาท จนจบปริญญาตรี และข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว ยังเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้เต็มจำนวนนั้น กรมบัญชีกลางขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง

โดยการแก้ไขบทบัญญัติบางประการ ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับอัตราการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรแต่อย่างใด โดยยังคงใช้อัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด เบิกได้เท่าเดิม