News

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนควนขนุน พร้อมทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดพัทลุง

เวลา 20.05 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระดำริ ก่อตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อน เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ซึ่งดำเนินงานมา 5 ปี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิก เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การจัดอบรมแกนนำและเครือข่าย กิจกรรมกีฬาและศิลปะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีสมาชิก 2,563 คน กรรมการ 20 คน จัดการกองทุนโดยจำหน่ายเสื้อทูบี นัมเบอร์วัน กิจกรรมเปิดหมวกรับบริจาค และขอเงินสนับสนุนจากโรงเรียน

สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัคร 25 คน มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น เล่นดนตรี สอนการบ้าน ทำงานฝีมือ ฝึกเต้นเพลงทูบี นัมเบอร์วัน และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดพัทลุง ที่ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2546 มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีองค์กรหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้เด็กและเยาวชน เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน และมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำกลางพัทลุง อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

จากนั้น พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งมีพระปฏิสันถารแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนควนขนุน และสถานศึกษาในจังหวัด แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน โดยจังหวัดพัทลุง มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันรวม 498,992 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 1,288 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจฯ 116 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด