News

รายงานพิเศษ : โรงเรียนในอินเดีย นำขยะพลาสติกแลกค่าเรียน

การศึกษาเล่าเรียนนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เพื่อนำความรู้ไปสร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งในอินเดียมองเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าเรียนฟรี เพียงแต่ต้องนำขวดพลาสติกมาแลกเปลี่ยนเป็นค่าเล่าเรียนแทน

โรงเรียนประถมศึกษาอัคส์ฮาร์ (Askhar) ในรัฐอัสสัม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีจำนวน 110 คน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่นักเรียนจะต้องนำขยะพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 20 ชิ้น ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปตามบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในรัฐอัสสัม มาแลกเปลี่ยนแทนค่าเล่าเรียน หลังโรงเรียนแห่งนี้ถูกคุมคามจากปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาวบ้านมักทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และยังขาดความรู้ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมักจะใช้วิธีการเผา เพื่อทำลายขยะเหล่านั้น หรือการก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นในฤดูหนาว ซึ่งก่อให้เกิดควันพิษและมลภาวะทางอากาศ ส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นางปาร์มิตา ซาร์มา และนายมาร์ซิน มุกห์ตาร์ สองผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ กล่าวว่า พวกเขาอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้บรรดาเด็กนักเรียนและชาวบ้านมีสุขภาพร่างกายที่ดี อีกทั้งยังทำให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบโรงเรียนดูสะอาดตาและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขยะพลาสติกที่ทางโรงเรียนรวบรวมได้ จะถูกนำไปรีไซเคิลต่อด้วยการใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่, ห้องสุขา หรือทางเดิน จึงนับได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่สามารถนำไปต่อยอดและก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนและเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาขยะด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านและเยาวชนหันมาร่วมกันรักษาความสะอาดให้กับชุมชนและหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นตามไปด้วย