News

รายงานพิเศษ : เร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองสุราษฎร์ธานี

เป็นการเปิดใจของนายกเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงปัญหาขยะล้นเมืองไม่สามารถจัดเก็บได้หมดในแต่ละวันจนทำให้ขยะสะสมยากที่จะแก้ไข ปัจจุบันทางเทศบาลมีรถเก็บขยะที่สามารถใช้งานได้เพียงคันเดียว ส่วนอีก 2 คัน ใช้งานไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ทัน จึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดเข้ามาช่วย

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนขุนทะเล ซอยพิเศษ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดัง 2 แห่ง พบริมถนนมีถังขยะวางเรียงรายและมีขยะล้นถังทิ้งเกลื่อนเป็นระยะ ชาวบ้านบอกว่าแม้ทางเทศบาลจะมาจัดเก็บเกือบทุกวันแต่ปริมาณขยะที่มีมากจนล้นถังทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เห็น

นายอำเภอเมืองเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลขุนทะเลมี 10 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 10,000 ครัวเรือน และมีประชากรแฝง ทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานอีกกว่า 20,000 คน เข้ามาอาศัยจำนวนมาก จึงทำให้การจัดเก็บขยะไม่สามารถทำได้ทันจนเกิดปัญหาขยะสะสม มีขยะกองโตวางอยู่ข้างถนน

ขณะที่การแก้ไขระยะยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสร้างชุมชนต้นแบบ สร้างตลาดประชารัฐในตำบลบางใบไม้ ให้พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดบริหารจัดการเก็บขยะที่ใช้แล้ว แยกขวดน้ำ เศษอาหารและสารพิษอย่างมีระบบ ส่วนขยะที่มีประโยชน์อย่างเช่น เศษอาหารก็นำไปฝังดินใส่ EM ปลูกพืชผักสวนครัวโดยรอบ นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มทำตั้งแต่ชุมชนรอบนอกและจะขยายมาชุมชนเมือง เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

และที่สำคัญคือ การปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านทุกคนมีระเบียบวินัย ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ปัญหาขยะล้นเมืองก็คงได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น