เปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา จ.มหาสารคาม

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโรงเรียนชุมชนชาวนา หลักสูตรการศึกษา "ตักสิลา Model" ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ปลูกคนดี ให้มีปัญญา ทำมาหากินเป็น รองรับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สูงวัยในชุมชน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ รวมถึงด้านเกษตรอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ สวนสมุนไพร ส่งเสริมการปลูกฝ้าย ทอผ้าฝ้าย ทำผ้ามัดย้อมพื้นถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ลงแปลงนาปลูกข้าว เริ่มต้นโรงเรียนชาวนาด้วยความสิริมงคล

ซึ่งโรงเรียนชุมชนชาวนา เริ่มทำกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ใช้พื้นที่ลานวัดปลาบู่ เป็นสถานที่ทำกิจกรรม เพื่อให้ชาวนาและลูกหลานได้เพิ่มทักษะชีวิต ส่วนชาวบ้านก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนสตรีบ้านดอนตะเคียน ได้รวมตัวกันปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อชีวิตคนดอนตะเคียน หมู่ 3 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก นายรณชัย ช่างศรี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลินิลแบบอินทรีย์ เพราะสามารถสร้างรายได้สูง มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการสูง

ซึ่งข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิโกเมนทร์สุรินทร์ และ ข้าว กข 43 ที่ให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่กว่า 200 ไร่ จะมีผู้มารับซื้อ เกวียนละ 20,000 บาท หากนำไปสี จะขายได้กิโลกรัมละ 250 บาท