แนะเกษตรกรดูแลไม้ผลรับฤดูฝน

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรดูแลสวนผลไม้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฝนและลมพายุ ด้วยการตัดแต่งกิ่งที่อาจหักโค่นได้ง่าย ทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคนต้นให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร พรวนดินเพื่อให้ผิวดินแห้งและให้รากในระดับหน้าดินได้ออกมารับออกซิเจน อย่าลืมทำไม้ค้ำยัน ต้นไม้ผล 3 ทิศ 3 ทาง เพื่อป้องกันการล้มเนื่องจากดินอ่อนตัวเพราะชุ่มน้ำ

หากดำเนินการไม่ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังให้รีบระบายน้ำออกจากสวนพร้อมทำทางระบายน้ำไว้หลายๆ ทาง ใช้พลั่วดึงเศษพืชและสัตว์ต่างๆ ที่ดินเลนทับถมออกให้หมด ถ้าหากสามารถขุดร่องระบายน้ำได้ลึกหน่อยก็จะช่วยทำให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้น เมื่อน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพราะดินที่ถูกน้ำท่วมขังจะมีโครงสร้างที่ยังไม่ดีพอ และง่ายต่อการถูกทำลาย เป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำและกระทบกระเทือนต่อระบบรากของไม้ผลอีกด้วย เมื่อดินแห้งดีแล้วค่อยขุดหรือปาดเอาดินทราย เศษไม้ หรือตะกอนต่างๆ ที่มากับน้ำออก จากนั้นเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่ง พร้อมๆ กับฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้ต้นไม้ และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่ไม้ผล เพราะช่วงแรกระบบรากจะยังไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินได้ รวมทั้งควรหาแนวทางป้องกันโรครากเน่าด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา หรือจะปรับปรุงสภาพดินด้วยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์ เพื่อทำให้ดินมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย แบบนี้ก็ได้เช่นกัน