News

รายงานพิเศษ : ร้องนายทุนปิดทางสาธารณะ จ.ลพบุรี

ชาวบ้านรายนี้ได้เรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบหลังพบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยสร้างรั้วปิดกั้นทางสาธารณะจนไม่สามารถเข้า-ออกพื้นที่ของตนเองได้

ผู้ร้องเรียนได้นำภาพถ่ายทางอากาศปี 2537 ที่เคยใช้เป็นถนนเข้า - ออก มาเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างกัน ยื่นไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขณะที่ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวอ้างได้นำโฉนดที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดิน มาแสดงให้ทีมข่าวได้ดู เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าได้ที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นายอำเภอพัฒนานิคม ทหาร และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี ได้เข้าตรวจสอบที่ดินดังกล่าวเพื่อลดข้อพิพาท โดยได้รังวัดด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เบื้องต้นพบว่าพื้นที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. บางส่วนทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี และมีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินริมแม่น้ำป่าสัก กว่า 160 ไร่

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ให้ละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวว่า ในอำเภอพัฒนานิคม มีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3.ก ทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ทั้งสิ้น 6,548 ไร่ จึงจะตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินที่มีการทับซ้อนกัน ถ้าพบว่ามีใบแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ สค.1 ที่ออกโดยกรมที่ดิน มาก่อน ปี 2485 แสดงว่าได้ที่ดินมาอย่างถูกต้อง แต่ถ้าออกหลังปีดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมิชอบ