News

จับประเด็นเป็นข่าว : เตรียมตัวรับสังคมผู้สูงอายุ

ปัจจุบันสังคมทั่วโลกกำลังทยอยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในประเทศไทยพบว่า ประชากรเด็กมีน้อยกว่าผู้สูงอายุแล้ว และสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดว่าไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 2 ปี เพราะจะมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปกว่า 20 % ของประชากรทั้งหมด

ปัจจุบันรัฐบาลมีการดูแลสุขภาพประชาชนผ่านสวัสดิการของรัฐ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบข้าราชการ, ระบบประกันสังคม, และระบบบัตรทอง ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุด้วย โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณดูแลสุขภาพประชาชนทั้งระบบ ในปีงบประมาณ 2562 ถึงเกือบ 430,000 ล้านบาท

การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุเป็นความท้าทายต่อระบบการดูแลสุขภาพของไทย รัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมจัดระบบสาธารณสุขรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อสังคมไทยในอนาคต เพราะพบว่าคนไทยอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่ถึง 20 % จึงต้องเตรียมแผนด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มีจำนวนมาก

ที่น่าเป็นห่วง คือ คนไทยถึง 30 % ไม่มีการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านรายได้ ผู้สูงอายุจำนวนมากอยู่ในสถานะที่เรียกว่า "แก่ก่อนรวย" มีเงินสะสมไม่พอเลี้ยงชีพ และมีตัวเลขว่าคนไทย 40 % ไม่ได้คิดวางแผนการเงินรองรับวัยเกษียณ จึงมีปัญหาการเงินซ้ำเติมปัญหาสุขภาพ

ธนาคารของรัฐจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ โดยทั้งธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เริ่มออกสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เปิดให้ผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตัวเองสามารถนำบ้านไปจำนอง เพื่อรับเงินเป็นรายเดือน นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเทศไทยอาจต้องเตรียมระบบประกันภัยดูแลระยะยาวเช่นเดียวกับในต่างประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เพราะจำนวนผู้สูงอายุติดเตียงหรือติดบ้านเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเตรียมผลิตบุคลากรที่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างครอบคลุม

อีกแนวทางหนึ่งคือ จัดระบบดูแลสุขภาพเชิงรุก เน้นการป้องกันมากกว่าปล่อยให้เจ็บป่วยแล้วค่อยรักษา เพราะพบว่าค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะสูงที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิต ถ้าทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายจะไม่สูงนัก แต่ถ้าผู้สูงอายุไม่ดูแลสุขภาพ มาโรงพยาบาลพร้อมโรคเรื้อรังต่างๆ ต้องนอนโรงพยาบาลนานจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

รัฐบาลและประชาชนคนไทย จะต้องเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่จะเกิดจากสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยเตรียมการรับมืออย่างจริงจังเสียตั้งแต่วันนี้