News

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เวลา 10.16 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก โท และตรี รวม 4,474 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยมะริดสิงขร-ตะนาวศรี เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการประมง ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน จนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบในระดับภาค และระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบาย ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมเอกลักษณ์ สร้างรายได้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมบายศรีคติชน สร้างมัคคุเทศก์คติชนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี, พัฒนามะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นไอศกรีมมะม่วงหาว มะพร้าวหวาน จังหวัดสมุทรสงคราม, ผลิตน้ำสมุนไพรผสมน้ำแร่ จังหวัดระนอง ชุมชนจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนองพระบรมราโชบายให้ราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ ดำเนินงานในเขตพื้นที่บริการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้หลัก 1 หน่วยงาน 1 ตำบล ทั้งหมด 7 ตำบล การผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้และคุณธรรม การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยกระดับคุณภาพบัณฑิต และการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด