News

รายงานพิเศษ : โรงงานต้นแบบลดมลพิษจากกากปาล์ม

เป็นเพียงหนึ่งในเสียงสะท้อนของชาวบ้านตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องทนกลิ่นเหม็น และมลพิษน้ำเสีย จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่สามารถจัดการกลิ่นเหม็น และน้ำเสียจากกากปาล์มได้ ชาวบ้านยังบอกอีกว่าประสบปัญหานี้มาอย่างยาวนาน ต้องสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกป้องกันกลิ่นเหม็นและไม่ให้กระทบกับระบบทางเดินหายใจ แม้ว่าจะเคยรวมตัวกันเรียกร้องให้แก้ไข แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป จนเกิดการรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ภาคใต้

โรงงานรับซื้อ และสกัดน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงงานต้นแบบแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศ ในการนำของเสียจากกากปาล์มน้ำมัน มาผลิตกระแสไฟฟ้า และก๊าชไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas) สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบเท่ากับก๊าซ NGV แล้วขายในราคาถูกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นำไปใช้

เจ้าของโรงงานดังกล่าว เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ก่อตั้งโรงงานมากกว่า 5 ปี เล็งเห็นปัญหาสำคัญของ กากปาล์มน้ำมัน จึงได้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น โดยนำกากปาล์มไปหมักไว้ในบ่อคอนกรีตขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ หลังจากนั้นนำไปใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน ที่เหลือกลั่นเป็นก๊าซบริสุทธิ์ขายให้กับชาวบ้าน ซึ่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียได้

สำหรับโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละ 300 เมกะวัตต์ ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดได้ถึง 3,000 กิโลกรัม ต่อวัน นำไปขายให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก รถยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่ได้วันละ 100 คัน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการกระทบกระทั่งกับชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าไปศึกษารูปแบบและเตรียมจะจัดทำเป็นโครงการต้นแบบนำไปพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ต่อไป