พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่น ด้วยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิต พัฒนาการเพิ่มมูลค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาด สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงการ "ยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย" ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยม "โมเดลการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ที่มีชุมชนข้าวเม่า ประกอบด้วย บ้านโคกว่าน, บ้านบุคราม และบ้านบุตาเวสน์ ชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี มีอัตลักษณ์เป็นภูมิปัญญาสำคัญและโดดเด่น คือ การทำข้าวเม่ามากว่า 30 ปี มีครกกระเดื่องตำข้าวเม่ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 3 หมู่บ้าน รวม 72 ครก และผลิตข้าวเม่ารวม เฉลี่ยวันละ 1,00 กิโลกรัม

Tag : องคมนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โมเดลการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชนข้าวเม่า ข้าวเม่า บุรีรัมย์