News

คปภ.เตือนชาวนาให้เร่งทำประกันภัยข้าวนาปีก่อน 30 มิ.ย.นี้

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.กล่าวว่า วันที่ 30 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันสุดท้ายในการทำประกันภัยข้าวนาปีในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี 85 บาทต่อไร่ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลให้การอุดหนุน 51 บาทต่อไร่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อุดหนุนให้ 34 บาทต่อไร่ จะได้รับความคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแม้แต่บาทเดียว ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. จะได้รับการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล 51 บาท ต่อไร่ และเกษตรกรจ่ายส่วนที่เหลือเองเพียง 34 บาทต่อไร่

ส่วนการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 มีอัตราเบี้ยประกันภัย 59 บาทต่อไร่ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลให้การอุดหนุน 35 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. อุดหนุนให้ 24 บาทต่อไร่ จะได้รับความคุ้มครอง 1,500 บาท ซึ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเช่นกัน ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. จะได้รับการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล 35 บาทต่อไร่ และเกษตรกรจ่ายส่วนที่เหลือเอง 24 บาทต่อไร่

โดยปีนี้การทำประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มได้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น และยังเพิ่มความคุ้มครอง "ภัยช้างป่า" เข้ามาด้วย