News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่สอบรถดูดฝุ่น จ.สุโขทัย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย บอกว่าคณะกรรมการชุดใหม่มีการประชุมสอบ 2 ครั้งแล้ว จะได้สรุปผลสอบข้อเท็จจริงได้ก่อนครบกำหนด 10 ปี เพื่อหาผู้รับผิดต่อความเสียหาย กรณีจังหวัดสุโขทัยทำโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนปี 2552 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยจัดซื้อรถดูดฝุ่น 78 คัน ใช้งบ 82 ล้านบาท มอบให้เทศบาล และ อบต.ในจังหวัดรวม 13 แห่งนำไปทำความสะอาดในชุมชน แต่ใช้งานไม่นานไม่เหมาะสภาพพื้นที่ชนบท จึงจอดทิ้งมีสภาพตามที่เห็น

ข้อมูลนี้ต่างจากนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ซึ่งได้รับรถดูดฝุ่นมากที่สุดในจังหวัดสุโขทัย

ปัญหานี้ได้รับความสนใจและได้รับการแก้ไข หลังจาก สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้ปี 2556

เช่นเดียวกับปัญหารถดูดฝุ่น 112 คันจอดทิ้งไม่ใช้งาน ทั้งที่จังหวัดตากใช้เงินแผ่นดินกว่า 90 ล้านบาท จัดซื้อปี 2552 เพื่อมอบให้เทศบาลและ อบต.รวม 25 แห่งนำไปทำความสะอาดในชุมชน

ล่าสุด ป.ป.ช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 7 คนแล้ว ปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งไม่ใช้งานที่จังหวัดสุโขทัยและตาก หากมีความคืบหน้าคอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนอทันที