ศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้องตั้งคณะกรรมการสรรหาสวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 14:20 น.

Views

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางสั่งไม่รับคำฟ้องของคณะราษฎรไทยแห่งชาติ กับพวกรวม 34 คน ที่ยื่นฟ้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กรณีตั้งคณะกรรมการสรรหาสว. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งคสช.และนายกฯ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 โดยมีบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้การรองรับ ซึ่งผู้ถูกร้องทั้ง 2 ถือเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และการตั้งกรรมการสรรหาสว. เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง เพื่อสรรหาบุคคลไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ กรณีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง

ส่วนที่อ้างว่าศาลปกครองกลางไม่เรียกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.มาพิจารณาก่อนจะมีคำสั่งยกฟ้องนั้น ก็รับฟังไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2553 ข้อ 54 กำหนดให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลส่งเอกสารหลักฐานได้ แต่เป็นดุลยพินิจของศาลจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการหรือไม่

กรณีนี้เมื่อศาลไม่รับคำร้องไว้พิจารณา จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลจะต้องเรียกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.ตามที่ร้องขอ เช่นเดียวกับกรณีที่ขอให้นำเรื่องนี้เสนอต่อประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดนั้น ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 กำหนดให้เป็นอำนาจของประธานศาลปกครองสูงสุด ใช้ดุลยพินิจว่าจะนำเรื่องใดเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของทั้งตุลาการ และผู้ร้องจะมีสิทธิเสนอต่อประธานศาลปกครองสูงสุดได้

ส่วนนายพลภาขุน เศรษฐญาบดี แกนนำคณะราษฎรไทยแห่งชาติ น้อมรับคำพิพากษา ถือว่าการทำหน้าที่ประชาชนเพื่อร้องเรียนตามช่องทางของกฎหมายจบแล้ว แต่ในฐานะประชาชนที่รักความเป็นธรรมยังไม่จบ โดยจะนำเรื่องไปร้องต่อที่สหประชาชาติ(ยูเอ็น) และสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้รู้ว่าตัวแทนปวงชนชาวไทยที่ทำหน้าที่ในสภาไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ฝากถึงผู้ทำงานด้านกฎหมายว่า เราต่างก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่า กรรมการสรรหาต้องเป็นกลางทางการเมือง ทุกคนรู้ภาษาไทยหมดและเห็นการกระทำของผู้ใช้อำนาจรัฐว่าไม่เป็นไปตามนั้น อยากถามว่ารัฐธรรมนูญไทยนี้มีไว้เพื่อใคร เพื่อปวงชนชาวไทยจริงหรือไม่ จึงเชิญชวนคนดีทั้งหลายโปรดช่วยปวงชนชาวไทยในภาวะเช่นนี้ด้วย

Tag : ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับฟ้อง คณะกรรมการสรรหาสว การเมือง