ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 25 มิ.ย.62

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 25 มิ.ย.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล