องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ แบบสหศึกษาอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนให้เด็กที่กำพร้าบิดามารดา มีฐานะยากจน หรืออยู่ห่างไกลการคมนาคม ขาดโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาด้านสังคม หรือเป็นชาวเขา ให้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 651 คน จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน และบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเป็นหมู่บ้านนักเรียน ได้แก่ หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และหมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์ ทำให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาระดับดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสุขภาวะ และโรงเรียนรักษาศีล 5 จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้ ทางโรงเรียนฯ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารหอนอนเก่า ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี และแหล่งเก็บน้ำประปาของโรงเรียนที่มีไม่เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Tag : องคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ชัยนาท