สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์ คณะบุคคล และประชาชน เฝ้ากราบถวายสักการะถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

บ่ายวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะสงฆ์ คณะบุคคล และประชาชน เฝ้ากราบถวายสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2562 โดยประชาชนที่มาเฝ้าถวายพระพร จะได้รับพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระผงพระพุทธอังคีรส พระประธาน พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวันพรุ่งนี้ ช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และช่วงเย็น คณะสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคล

Tag : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช